การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (3 พ.ย. 2552)
 

ส่วนราชการที่ได้รับเงินจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวในระบบ GFMIS ได้จากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ โดยใช้คำสั่งงาน ZFMA55