ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2553 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2552 ไปพลางก่อน (ปรับปรุงใหม่) (26 พ.ย.2552)
 

      ส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2552 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2551 ไปพลางก่อน โดยแยกเป็นรายกระทรวง กรม ดังนี้
      ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2553 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2552 ไปพลางก่อน