การปิดระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (30 ต.ค.2552)
 

      เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พ. โดยจะปิดระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พ. ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 19.00 น. - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถทำรายการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว