รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (28 ต.ค.2552)
 

       ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสต่างๆ ของงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนี้
         รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
         รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553