ขอความร่วมมือให้รีบดำเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 พ. (27 ต.ค.2552)
 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หากส่วนราชการใดจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 พ. ในระบบ GFMIS ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เพื่อระบบจะได้ดำเนินการ Mapping ข้อมูลรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. โดยด่วนต่อไป