การขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน และการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน (ปรับปรุงใหม่) (26 ต.ค.2552)
 

         
         ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 79ก. ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
         ขณะนี้ยังมีส่วนราชการหลายแห่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับยังไม่ได้รับเงินประจำงวดของงบประมาณ พ.ศ. 2553
         
         จึงขอให้ทุกส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน ได้ จนกว่าจะได้รับเงินประจำงวดของเงินงบประมาณ พ.ศ. 2553