การตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) / เอกสารสำรองเงินของปีงบประมาณ 2547 - 2552 (7 ต.ค.2552)
 

         กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้ว ส่วนราชการสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน ดังนี้
         ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) - ตรวจสอบผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ที่คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE_N หรือ ผ่าน Web report ที่ Report ID: M02D
         เอกสารสำรองเงิน - ตรวจสอบผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ที่คำสั่งงาน ZFMA53N หรือ ผ่าน Web report ที่ Report ID: F16C