ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินฝากคลังและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 (22 ก.ย.2552)
 

ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินฝากคลังและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 – วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป