วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 

ส่วนราชการสามารถเรียกชมวีดิทัศน์การบรรยาย "โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วันที่ 8 กันยายน 2552 ตามแนบ

           วีดิทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
           วีดิทัศน์การบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
           วีดิทัศน์การบรรยายชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
           วีดิทัศน์การบรรยายการจัดทำบัญชี และงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2552