เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 

ส่วนราชการสามารถเรียกดูเอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วันที่ 8 กันยายน 2552 ตามแนบ

เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
         หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 1
         หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2
         หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 3
         หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 4
เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
         แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 1
         แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2
 เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ 1
         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2
         เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำบัญชี และงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2552