การบันทึกรายการตามสัญญาในระบบ GFMIS (3 ก.ย.2552)
 


ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว267 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal จะต้องบันทึกรายละเอียดตามสัญญาในระบบ GFMIS ปรากฏว่า ส่วนราชการหลายแห่งประสบปัญหาในการบันทึกข้อมูลตามสัญญาเข้าระบบ GFMIS สำนักกำกับและพัฒนาระบบ GFMIS จึงขอเรียนว่า การบันทึกรายการตามสัญญาในระบบดังกล่าว เพียงแต่แสดงให้ทราบว่า มีภาระผูกพันแล้ว