โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ก.ย.2552)
 


ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตลอดจนหลักเกณฑ์/ แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยมีกำหนดจัดประชุมชี้แจงในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ทางโทรสารหมายเลข 0 2270 0678 หรือ 0 2618 4811 ภายในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
          หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รายชื่อตามเอกสารแนบ