คู่มือการบันทึก PO ที่มีการส่งมอบไม่แน่นอน (10 มิ.ย. 52)
 


ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึก PO ที่มีการส่งมอบไม่แน่นอนได้ตามแนบ

         คู่มือการบันทึก PO ที่มีการส่งมอบไม่แน่นอน