ระบบ GFMIS จะนำข้อมูลเข้าระบบในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 06.00 น. (9 มี.ค.2552)
 

ด้วย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2552 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มีนาคม 2552)

ระบบ GFMIS มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลเข้าระบบในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา 06.00 น. ส่วนราชการจึงไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันและเวลาดังกล่าวได้