ปรับปรุงแบบฟอร์มปลดล็อกรหัสผ่าน (Password) สำหรับส่วนราชการที่ใช้ Web Loader (Excel Loader)
 

   กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแบบฟอร์มปลดล็อกรหัสผ่าน (Password) สำหรับส่วนราชการที่ใช้ Web Loader (Excel Loader) ใหม่ โดยเพิ่มการปลดล็อกรหัสผ่าน (Password) สำหรับส่วนราชการที่ใช้ Web Online ด้วย ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถโหลดแบบฟอร์มใหม่และใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

   ขอให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ/ ประชาชนของหัวหน้าหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย) ที่โทรสารหมายเลข 0 2298 6660 หรือ e-mail มาที่ gfmis@cgd.go.th  ทั้งนี้ถ้าเอกสารครบถ้วนถูกต้องกรมบัญชีกลางจะดำเนินการแก้ไข/ ปลดล็อกให้ภายใน 30 นาที

แบบคำร้องขอปลดล็อกและเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของรหัสผู้ใช้งาน (User ID/ User Name) ในระบบ GFMIS