ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (17 ก.พ.2552)
 

ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 43 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยดาวน์โหลดแบบแจ้งข้อมูลรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS พร้อมกรอกรายละเอียด ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทุกหน่วยงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมแนบข้อมูลในรูปแฟ้มข้อมูล (File) ตามรูปแบบที่กำหนด มายังสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552

                หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 43 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
                แบบแจ้งข้อมูลรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS