รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ในระบบ GFMIS (28 ต.ค. 2551)
 

         ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 342 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบฟอร์ม Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS ได้กำหนดให้ส่วนราชการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner/BP) เพื่อให้การบันทึกรหัสดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งรหัสหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

         รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ในระบบ GFMIS
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 342 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551