ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.03 เวอร์ชัน 1.09 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป (15 ต.ค. 2551)
 

           ด้วยแบบฟอร์ม นส.03 เวอร์ชัน 1.08 ซึ่งได้ปรับปรุงไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 มีปัญหาในการสั่งพิมพ์ กล่าวคือ เมื่อสั่งพิมพ์แล้วจะได้เอกสาร 2 แผ่น แผ่นแรกเป็นแบบฟอร์มฯ และแผ่นที่สองเป็นเอกสารเปล่า ทำให้สิ้นเปลืองและล่าช้า

           กรมบัญชีกลางจึงได้แก้ไขแบบฟอร์ม นส.03 ใหม่ โดยขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.03 เวอร์ชั่น 1.09 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม นส.03 เวอร์ชั่น 1.08 นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ได้