สรุปเวอร์ชันล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2551 (9 ต.ค. 2551)
 

  ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader จากเอกสารแนบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS

สรุปเวอร์ชันล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2551