การนำส่งแบบฟอร์ม นส.02-2 แล้วได้เอกสารที่ขึ้นต้นด้วย 13xxxxxxxx เพียงเลขเดียว(8 ต.ค. 2551)
 

        ขอให้ส่วนราชการที่นำส่งแบบฟอร์ม นส.02-2 แล้วได้เลขที่เอกสารที่ขึ้นต้นด้วย 13 xxxxxxx เพียงเลขเดียว ทำการยกเลิกรายการเอกสารและนำส่งใหม่ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.02-2 มาบันทึกรายการและนำส่งใหม่อีกครั้ง