แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS (7 ต.ค. 2551)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดคู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแนบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง กค0409.3/ว333 ลว. 29 กันยายน 2551 เรื่อง คู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
         คู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
                          หน้าปก
                          สารบัญ
                          บทที่ 1
                          บทที่ 2
                          บทที่ 3
                          บทที่ 4

         หมายเหตุ: ขอให้ส่วนราชการที่ดาวน์โหลดคู่มือกระบวนงานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ทำการดาวน์โหลดคู่มือใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขในบทที่ 2 ดังนี้
         1. หน้า 3 - บัญชีค่าใช้จ่าย ระบุ 1106010110 แก้ไขเป็น ระบุ 1106010103
         2. หน้า 37 - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม บช 01 ใบบันทึกรายการบัญชี แหล่งของเงิน 5131000 แก้ไขเป็น 5231000