การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS (2 ต.ค. 2551)
 

           ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดการปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS ตามแนบ
           หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.3/ว342 เรื่อง การปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS

รายละเอียดการปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal และแบบ Excel Loader ให้รองรับการบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (Attach_1.zip )
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (Attach_2.zip )
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (Attach_3.zip )