การประมวลผลรายการสำหรับการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet และ Internet (ปรับปรุงใหม่เฉพาะการประมวลผลรายการรับและนำส่งรายได้) (30 มิ.ย.2551)
 

         กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงระบบ GFMIS ผ่านเครือข่าย Intranet และ Internet ให้รองรับการเรียกรายงาน SAP Log เพื่อยืนยันผลการบันทึกข้อมูลจากระบบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้