ด่วนที่สุด ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.05 ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป (18 มิ.ย.2551)
 

        ขอให้ส่วนราชการทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.05 เวอร์ชัน 1.02 จาก Web Report เพื่อใช้งานแทนแบบฟอร์มเดิม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์มเดิมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS อีกต่อไป

       • ที่ กค 0423.3/ว 208 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เรื่อง การจัดทำงบทดลองตามแบบ บช05 ที่ปรับปรุงใหม่ในระบบ