แบบฟอร์ม Excel Loader ใหม่ ที่จะเริ่มใช้งานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 (30 พ.ค.2551)
 

        ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel Loader ต่อไปนี้จาก Web Report เพื่อใช้งานแทนแบบฟอร์มเดิม

                1. แบบฟอร์ม ขบ.02
                2. แบบฟอร์ม ขบ.03
                3. แบบฟอร์ม นส.01
                4. แบบฟอร์ม นส.03
                5. แบบฟอร์ม บช.05

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์มเดิมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ