การระบุช่องหมวดพัสดุในแบบฟอร์ม ขบ.02 (ปรับปรุงใหม่)
 

แบบฟอร์ม ขบ.02 ใช้ในกรณีตั้งเบิกวัสดุคงคลังเป็นสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท (ไม่ผ่าน PO) โดยส่วนราชการสามารถเรียกดูรหัสหมวดพัสดุได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

          1.ทำการ login ที่หน้าจอ http://gfmisreport.mygfmis.com ด้วย User name และ Password ของส่วนราชการ เพื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS Web Report

          2. คลิกหัวข้อ "Search" ที่เมนูด้านบน เพื่อเข้าสู่หน้าการค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกรายการ (Search)

          3. เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยคลิกดูรายการจาก drop down list จากนั้นเลือก "รหัสหมวดพัสดุ (Material Group)"

          4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่อง "ข้อความที่ต้องการค้นหา" โดยใส่เครื่องหมาย * หน้าและหลังข้อความที่ต้องการค้นหา เช่น หากส่วนราชการต้องการค้นหาคำว่า "คลัง" ให้พิมพ์ "*คลัง*" จะปรากฎหน้าจอตามภาพด้านล่าง เป็นต้น