ด่วน ขณะนี้ส่วนราชการยังไม่ต้องระบุช่องการกำหนดในแบบฟอร์ม ขบ.03 (2 พ.ค.2551)
 

แบบฟอร์ม ขบ.03 ช่องการกำหนด ใช้สำหรับการเบิกเงินทดรองราชการ ขณะนี้ ส่วนราชการยังไม่ต้องระบุช่องการกำหนดในแบบฟอร์ม ขบ.03