แบบฟอร์ม ขบ.02 ขบ.03 และ ขบ.05 ใหม่ สำหรับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป (30 เม.ย.2551)
 

            ส่วนราชการสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติงานสำหรับระบบงาน GFMIS Version 2 ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ได้จากคู่มือตามแนบ

          แบบฟอร์ม ขบ.02 เวอร์ชัน 1.09
         แบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชัน 1.09
         แบบฟอร์ม ขบ.05 เวอร์ชัน 1.01