ผังบัญชี Version 2551 (22 เม.ย.2551)
 

                  ด้วยกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงผังบัญชีให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบงานอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อเรียกผังบัญชีมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ว่า “ผังบัญชี Version 2551”

       ผังบัญชี Version 2551