แนวทางการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หลังจากระบบ GFMIS ได้ดำเนินการผลักส่งยอดเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (2 ก.พ. 2550)
 

          ส่วนราชการสามารถศึกษาแนวทางการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หลังจากระบบ GFMIS ได้ดำเนินการผลักส่งยอดเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 ได้จากเอกสารในลิงค์ด้านล่าง

         แนวทางการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หลังจากระบบ GFMIS ได้ดำเนินการผลักส่งยอดเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550