แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ (25 ม.ค. 2550)
 

          ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2550 เป็นต้นไป กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบ GFMIS โดยมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้

          ที่อยู่: หน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง
                   อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ชั้น 1

                   ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
                   เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ
                   10400

          หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6341-3
          หมายเลขโทรสาร: 0 2298 6344

          ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาไปยัง GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2684 4445 ได้ตามเดิม