ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งาน Token Key เร่งใช้งาน Token Key โดยด่วน (2 เม.ย.2551)
 

  ด้วยระบบ GFMIS ได้เพิ่มช่องทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ได้รับ Token Key สามารถนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Token Key ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 นั้น จากการติดตามประเมินผลการใช้งานของส่วนราชการที่ได้รับ Token Key จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีส่วนราชการบางแห่ง ยังไม่ได้เริ่มใช้งาน Token Key กรมบัญชีกลางจึงใคร่ขอให้ส่วนราชการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ นำส่งข้อมูล Excel Loader เข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Token Key ด้วย

ทั้งนี้ หากส่วนราชการพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งาน Token Key ขอให้ติดต่อกลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298- 6660

    รายชื่อส่วนราชการที่ยังไม่มีการใช้งาน Token Key (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2551)
   รายชื่อส่วนราชการที่ใช้งาน Token Key แล้ว แต่ยังไม่มีการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2551)