ขอให้ส่วนราชการตั้งชื่อเอกสาร Excel และ Zip File โดยไม่มีการเว้นวรรคหรือช่องว่างระหว่างตัวอักษร (18 เม.ย.2551)
 
               ขอให้ส่วนราชการที่นำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet กระทรวง หรือใช้ GFMIS Token Key นำส่งข้อมูลผ่าน Internet Loader ตั้งชื่อเอกสาร Excel และ Zip File ที่ต้องการนำส่ง โดยไม่มีการเว้นวรรคหรือช่องว่างระหว่างตัวอักษร ตัวอย่างเช่น หากส่วนราชการต้องการตั้งชื่อเอกสารที่จะนำส่งว่า “ขบ02 0100200010 17042008.xls” ส่วนราชการจะต้องพิมพ์ชื่อเอกสารเป็น “ขบ02010020001017042008.xls” ติดกันโดยไม่มีการเว้นวรรค เป็นต้น หากมีการเว้นวรรคหรือมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรในชื่อเอกสาร ระบบจะไม่รับรายการที่ส่วนราชการนำส่ง โดยส่วนราชการจะไม่พบรายการเอกสารดังกล่าวในรายงานการนำส่ง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องแก้ไขชื่อเอกสารและทำการนำส่งใหม่อีกครั้ง