การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง 2555 (17 ก.ย.2552)
 

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว80 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนการปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี และส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย กรมบัญชีกลางขอเรียนแจ้งแนวทางการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ดังนี้
              
               หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ ว312 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552