เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุงตาม TOR)” สำหรับหน่วยงานกองทุนในส่วนกลาง(11 ก.ย. 2551)
 

       ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุงตาม TOR)” สำหรับหน่วยงานกองทุนในส่วนกลาง ตามแนบ

       การบัญชีของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS
       วิธีการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินของทุนหมุนเวียน