ข้อควรระวังในการเลือกประเภทเงินที่นำส่งในใบ Pay - in Slip (11 ก.ย. 2551)
 

          ขอให้หน่วยงานระมัดระวังในการเลือกประเภทเงินที่นำส่งในใบนำฝากเงิน (Pay - in Slip) โดยสังเกตดังนี้

ประเภทเงินที่นำส่ง

รายการ

ช่อง 2  เงินฝากคลัง

- ใช้สำหรับการนำส่งเงินฝากคลัง (ทั้งของตนเองและแทนกัน)
- ใช้สำหรับการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลังที่ตั้งเบิกเป็นค่าใช้จ่าย หรือ ลูกหนี้แล้วใช้ไม่หมดต้องนำฝากคลัง)
- สำหรับการนำส่งเงินทดรองราชการ

ช่อง 3 เบิกเกินส่งคืน

- สำหรับนำส่งเงินงบประมาณที่เบิกมาแล้วใช้ไม่หมด  โดยนำส่งคืนคลังภายในปีงบประมาณหรือภายในระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

          ทั้งนี้  หากหน่วยงานระบุประเภทเงินที่นำส่งในใบนำฝากเงิน (Pay - in Slip) ไม่สัมพันธ์กับข้อมูลการนำส่งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบ  GFMIS  จะทำให้ไม่สามารถกระทบยอดรายการนำส่งดังกล่าวได้  ดังนั้น  กรณีที่หน่วยงานต้องการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน (เงินในงบประมาณ) แล้วระบุประเภทเงินในใบนำฝากเงิน (Pay - in Slip) คลาดเคลื่อน  หน่วยงานจะไม่สามารถบันทึกรายการ BE ในระบบได้
          จึงขอให้หน่วยงานระมัดระวังในการระบุประเภทเงินที่นำส่งให้ถูกต้อง  หากระบุประเภทเงินที่นำส่งคลาดเคลื่อน  ให้ประสานงานแจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ปรับปุรงรายการให้