ข้อมูลการ Mapping เอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 

 ข้อมูลการ Mapping เอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สามารถตรวจสอบรายการได้ดังนี้

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ข้อมูลการ Mapping เอกสารสำรองเงิน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ข้อมูลการ Mapping ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แหล่งเงินปีเก่า ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • รหัสกิจกรรมหลักแหล่งเงินปีเก่า ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม