กกรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (30 สิงหาคม 2562)
 

 กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนพฤษภาคม 2562 ผ่านระบบGFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,852 อปท. รวมเป็นเงิน 9,349,518,486.30 บาท

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2562