โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

 กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.45 - 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/035137 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/035133 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/035135 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานจังหวัด (กลุ่มจังหวัด/กรมจังหวัด)

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562