งบทดลองก่อนปรับผังบัญชี Version 2551

 

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. เลือกรหัสหน่วยเบิกจ่ายของท่าน จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อเรียกดูข้อมูล


ส่วนราชการระดับกระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐที่จัดตั้งโดยกฏหมายเฉพาะ
กองทุน
สภากาชาดไทย
Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.