ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (13 ก.พ.2555)
 

        

ขั้นตอน
การปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


ส่วนราชการระดับกระทรวง / หน่วยงานเทียบเท่า

 สำนักนายกรัฐมนตรี
 กระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงแรงงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
 หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 รัฐวิสาหกิจ
 กองทุน
 สภากาชาดไทย
 กรมจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด