แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS (27 ส.ค. 2555)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางจัดทำระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง (ในฐานะหน่วยงานกลาง) โดยตรง และเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่าย รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับระบบ GFMIS ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ GFMIS ต่อไป
             เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงจัดทำแนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ตามแนบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 319 เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS
         แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS