การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอน
การปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


ส่วนราชการระดับกระทรวง / หน่วยงานเทียบเท่า

 สำนักนายกรัฐมนตรี
 กระทรวงกลาโหม
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงยุติธรรม
 กระทรวงแรงงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
 หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 รัฐวิสาหกิจ
 กองทุน
 สภากาชาดไทย
 กรมจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.