การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
A301 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
-
-
A302 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-
-
-
-
-
A304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
-
-
-
-
A305 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-
-
-
-
-
A306 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
-
-
-
-
A307 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
-
-
-
-
A308 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
-
-
-
-
-
A309 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
-
-
-
-
-
A310 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
-
-
-
-
-
A311 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
-
-
-
-
-
A312 มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
A313 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
-
-
-
-
A314 มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
A315 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
-
-
-
-
A316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
A317 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
A318 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
-
-
-
-
A319 มหาวิทยาลัยพะเยา
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.