การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
A124 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
-
-
-
-
A125 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
-
-
-
-
-
A126 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
-
-
-
-
A127 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
-
-
-
-
-
A128 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-
-
-
-
-
A129 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
-
-
-
-
A130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
-
-
-
-
-
A131 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-
-
-
-
-
A132 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-
-
-
-
-
A133 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-
-
-
-
-
A135 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
-
-
-
-
A136 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-
-
-
-
-
A137 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-
-
-
-
-
A138 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-
-
-
-
-
A139 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
-
-
-
-
A140 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-
-
-
-
-
A141 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
-
-
-
-
A142 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
-
-
-
-
A143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-
-
-
-
-
A144 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
-
-
-
-
-
A145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-
-
-
-
-
A146 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
-
-
-
-
A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
-
-
-
-
A148 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-
-
-
-
-
A149 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-
-
-
-
-
A150 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
-
-
-
-
-
A151 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
-
-
-
-
A152 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-
-
-
-
-
A153 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
-
-
-
-
A154 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
-
-
-
-
-
A155 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-
-
-
-
-
A156 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-
-
-
-
-
A157 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-
-
-
-
-
A158 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
-
-
-
-
A159 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-
-
-
-
-
A160 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
-
-
-
-
A161 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
-
-
-
-
A162 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-
-
-
-
-
A163 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
-
-
-
-
A164 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
-
-
-
-
A165 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
-
-
-
-
A166 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
-
-
-
-
-
A167 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
-
-
-
-
-
A168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-
-
-
-
-
A169 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-
-
-
-
-
A170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-
-
-
-
-
A171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-
-
-
-
-
A172 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
-
-
-
-
-
A173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-
-
-
-
-
A174 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-
-
-
-
-
A175 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
-
-
-
-
A176 มหาวิทยาลัยนครพนม
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.