การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ

1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
A101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
-
-
-
-
A102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
-
-
-
-
A103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
-
-
-
-
A104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
-
-
-
-
-
A105 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
-
-
-
-
-
A106 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
-
-
-
-
A107 มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
-
-
-
-
A108 มหาวิทยาลัยบูรพา
-
-
-
-
-
-
A109 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
-
-
-
-
A110 มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-
-
-
-
-
A111 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
-
-
-
-
A112 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
-
-
-
-
A113 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
-
-
-
-
A114 มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
-
-
-
-
A115 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
-
-
A116 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
-
-
-
-
A117 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
-
-
-
-
A118 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
-
-
-
-
-
A119 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
-
-
-
-
-
A120 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
-
-
-
-
A122 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-
-
-
-
-
A123 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.