การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
A002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-
-
-
-
-
A003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-
-
-
-
-
A004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
-
-
-
-
A005 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-
-
-
-
-
A006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.