การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
S101 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
-
-
-
-
-
S102 องค์การสวนยาง
-
-
-
-
-
S105 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
-
-
-
-
-
S106 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
-
-
-
-
-
S301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S302 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
-
-
-
-
-
S311 สถาบันการบินพลเรือน
-
-
-
-
-
S312 การรถไฟแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S313 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S402 องค์การคลังสินค้า
-
-
-
-
-
S404 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S501 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S502 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-
-
-
-
-
S503 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
-
-
-
-
-
S505 การไฟฟ้านครหลวง
-
-
-
-
-
S506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-
-
-
-
-
S510 องค์การจัดการน้ำเสีย
-
-
-
-
-
S601 การประปานครหลวง
-
-
-
-
-
S602 การประปาส่วนภูมิภาค
-
-
-
-
-
S603 การเคหะแห่งชาติ
-
-
-
-
-
S604 การกีฬาแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
S605 องค์การสวนสัตว์
-
-
-
-
-
S703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-
-
-
-
-
-
S706 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
-
-
-
-
-
-
S708 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
-
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.