การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ 54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
2601 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-
-
-
-
-
2602 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-
-
-
-
-
2603 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
-
-
-
-
-
2604 สำนักงานศาลปกครอง
-
-
-
-
-
2605 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2606 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
-
-
-
-
-
2607 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2608 สำนักงานศาลยุติธรรม
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.