การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
2501 สำนักราชเลขาธิการ
-
-
-
-
-
2502 สำนักพระราชวัง
-
-
-
-
-
2503 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2504 สำนักงาน กปร.
-
-
-
-
-
2505 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2506 ราชบัณฑิตยสถาน
-
-
-
-
-
2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2508 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-
-
-
-
-
2509 สำนักงานอัยการสูงสุด
-
-
-
-
-
2510 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-
-
-
-
-
2511 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-
-
-
-
-
2512 สถาบันพระปกเกล้า
-
-
-
-
-
2515 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-
-
-
-
-
2516 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.