การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน

ขั้นตอนการปฎิบัติ
1. เลือกกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่หน่วยงานของท่านสังกัดอยู่
2. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูล จะปรากฏรูปสัญลักษณ ์ให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
ง.241
ยกเลิก PO
เบิกงบ
54 พ.
Mapping เบิกจ่าย

งบส่วนราชการ

งบกลาง
รอบ 1
รอบ 2
2202 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
-
-
-
-
-
2203 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
-
-
-
-
2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
-
-
-
-
-
2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
-
-
-
-
-
2206 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
-
-
-
-
-
2207 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-
-
-
-
-
2208 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
-
-
-
-
-
2209 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
-
-
-
-
-
2210 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม
-
-
-
-
-


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.